Chantal Spierenburg

Service voorwaarden

Service voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Chantal Spierenburg Brain Balance coach: de eenmanszaak Chantal Spierenburg Brain Balance coach, statutair gevestigd te Oegstgeest als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87568381.
1.2 Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Chantal Spierenburg Brain Balance coach een overeenkomst aangaat.
1.3 Deelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met Chantal Spierenburg Brain Balance coach sluit terzake het deelnemen aan een door Chantal Spierenburg Brain Balance coach (mede)georganiseerd event of programma zoals de Chantal Spierenburg Brain Balance coach Academy.
1.4 Overeenkomst: de opdracht op grond waarvan Chantal Spierenburg Brain Balance coach tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en aanbiedingen van of overeenkomsten tussen Chantal Spierenburg Brain Balance coach en haar klant waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Chantal Spierenburg Brain Balance coach zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Chantal Spierenburg Brain Balance coach van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door klant. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.3 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Chantal Spierenburg Brain Balance coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
2.4 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Chantal Spierenburg Brain Balance coach dan wel akkoord via de e-mail verklaart klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Chantal Spierenburg Brain Balance coach en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.5 Van toepassing is steeds de laatst beschikbaar gestelde versie van deze algemene voorwaarden.
2.6 In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
2.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.8 Bepalingen in een overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van een overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes
3.1 Offertes van Chantal Spierenburg Brain Balance coach zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2 Offertes zullen weergeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en vervolgopdrachten.
3.4 Chantal Spierenburg Brain Balance coach kan niet aan haar offertes of voorstellen gehouden worden wanneer klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of het voorstel, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Opgegeven tarieven zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 Een overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden, tijdsverloop, of volbrenging van de opdracht.
4.3 Indien de door Chantal Spierenburg Brain Balance coach te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij deelnemer of klant dan zal deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.
4.4 In het geval dat uitvoering van een overeenkomst in strijd kan komen met de belangen van een al bestaande klant, zal Chantal Spierenburg Brain Balance coach hiervan melding maken aan de betrokkenen. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang zal Chantal Spierenburg Brain Balance coach pas ingaan op het verzoek tot het uitvoeren van een overeenkomst, als daaromtrent voor alle betrokken partijen aanvaardbare afspraken zijn gemaakt.
4.5 In de overeenkomst worden in elk geval afspraken vastgelegd betreffende de nadere inhoud van de overeenkomst, de looptijd van de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding. Aanvullende afspraken kunnen door Chantal Spierenburg Brain Balance coach en klant in de overeenkomst worden vastgelegd.

Artikel 5. Tarieven en Betalingen
5.1 Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst inclusief BTW vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van Chantal Spierenburg Brain Balance coach. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn exclusief.
5.2 De overeengekomen kosten, tenzij sprake is van een online aankoop, worden maandelijks in rekening gebracht waartoe Chantal Spierenburg Brain Balance coach per e-mail een factuur aan klant verstuurt.
5.3 Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Chantal Spierenburg Brain Balance coach op basis van daadwerkelijk besteedde uren.
5.4 Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele training wordt doorlopen. Chantal Spierenburg Brain Balance coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief worden maandelijks achteraf gefactureerd. Chantal Spierenburg Brain Balance coach is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
5.5 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Chantal Spierenburg Brain Balance coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan klant.
5.6 Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Chantal Spierenburg Brain Balance coach.
5.7 Facturen dienen binnen 14 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
5.8 Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.
5.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van klant zijn de vorderingen van Chantal Spierenburg Brain Balance coach onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen

Artikel 6. Rechten en plichten voor klant
6.1 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Chantal Spierenburg Brain Balance coach aangeeft of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Chantal Spierenburg Brain Balance coach beschikbaar worden gesteld. Indien klant hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft Chantal Spierenburg Brain Balance coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan klant in rekening te brengen.
6.2 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Chantal Spierenburg Brain Balance coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
6.3 Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Klant vrijwaart Chantal Spierenburg Brain Balance coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Chantal Spierenburg Brain Balance coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
7.2 Doordat enkele diensten van Chantal Spierenburg Brain Balance coach online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
8.1 Indien klant wijzigingen wenst aan te brengen in de bestaande overeenkomst, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld. De acceptatie van wijzigingen in bestaande overeenkomsten is echter alleen geldig bij schriftelijke bevestiging door Chantal Spierenburg Brain Balance coach.
8.2 Als na aanvaarding van het oorspronkelijke aanbod wijzigingen plaatsvinden in de omvang van de overeenkomst, kan dit leiden tot uitbreiding en/of wijziging van de overeengekomen offerte. Dit zal vooraf gecommuniceerd en besproken worden en pas na overeenstemming worden doorgevoerd.
8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Chantal Spierenburg Brain Balance coach stelt klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
8.4 Annulering van een overeenkomst door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in de verplichting tot betaling van 15% van het geoffreerde bedrag.
8.5 Een los gesprek of sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.
8.6 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
8.7 Chantal Spierenburg Brain Balance coach behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door Chantal Spierenburg Brain Balance coach wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
8.8 Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant kan zijn aankoop tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Binnen 48 uur voor aanvang is klant gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan Chantal Spierenburg Brain Balance coach worden doorgegeven.

Artikel 9. Academy
9.1 Indien het aanbod wordt aanvaard en de training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor klant.
9.2 Klant ontvangt na aankoop toegang tot de training. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.
9.3 Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
9.4 Chantal Spierenburg Brain Balance coach heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen ter promotionele doeleinden.
9.5 Chantal Spierenburg Brain Balance coach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.
9.6 Chantal Spierenburg Brain Balance coach behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
9.7 Chantal Spierenburg Brain Balance coach is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.
9.8 Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren, en mag niet gekopieerd worden. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van een duidelijk leesbare naamsvermelding van Chantal Spierenburg Brain Balance coach.
9.9 De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van Chantal Spierenburg Brain Balance coach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven, dit materiaal op te slaan.
9.10 Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. Klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Chantal Spierenburg Brain Balance coach.
9.11 Het staat Chantal Spierenburg Brain Balance coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
9.12 Chantal Spierenburg Brain Balance coach behoudt zich het recht voor klanten en deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Chantal Spierenburg Brain Balance coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Chantal Spierenburg Brain Balance coach niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Chantal Spierenburg Brain Balance coach, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen evenals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
10.2 Chantal Spierenburg Brain Balance coach heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Chantal Spierenburg Brain Balance coach haar verplichtingen had moeten nakomen.
10.3 Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
10.4 In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 11. Beperkte aansprakelijkheid
11.1 Iedere overeenkomst tussen Chantal Spierenburg Brain Balance coach en klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Chantal Spierenburg Brain Balance coach kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
11.2 Chantal Spierenburg Brain Balance coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
11.3 Chantal Spierenburg Brain Balance coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
11.4 Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
11.5 Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, workshop of online training.
11.6 In het geval dat Chantal Spierenburg Brain Balance coach een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Chantal Spierenburg Brain Balance coach aan klant in rekening is gebracht.
11.7 Klant vrijwaart Chantal Spierenburg Brain Balance coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
11.8 Chantal Spierenburg Brain Balance coach is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie en trainingsmateriaal tot zich heeft genomen/gekregen.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
12.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Chantal Spierenburg Brain Balance coach aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij Chantal Spierenburg Brain Balance coach. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
12.2 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
12.3 Bij inbreuk komt Chantal Spierenburg Brain Balance coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
12.4 Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een event door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Chantal Spierenburg Brain Balance coach en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere klanten/deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
12.5 Chantal Spierenburg Brain Balance coach is gerechtigd, voor marketingdoeleinden van Chantal Spierenburg Brain Balance coach, foto- en/of filmopnamen te maken van het event en de aldaar aanwezige deelnemers. Chantal Spierenburg Brain Balance coach is ter zake aan de deelnemer geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 13. Geheimhouding en persoonsgegevens
13.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Meer informatie is opgenomen in de privacyverklaring.
13.2 Indien Chantal Spierenburg Brain Balance coach op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Chantal Spierenburg Brain Balance coach zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Chantal Spierenburg Brain Balance coach niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
13.3 Chantal Spierenburg Brain Balance coach zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.
13.4 Klant kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien zij hier om verzoekt. Indien klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient klant dit schriftelijk of elektronisch aan Chantal Spierenburg Brain Balance coach te melden. Chantal Spierenburg Brain Balance coach zal dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 14. Klachten
14.1 Indien klant klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst kan door klant een klacht ingediend worden bij Chantal Spierenburg Brain Balance coach.
14.2 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door klant binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Chantal Spierenburg Brain Balance coach. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Chantal Spierenburg Brain Balance coach adequaat kan reageren.
14.3 Indien de klacht gegrond is, zal Chantal Spierenburg Brain Balance coach binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Chantal Spierenburg Brain Balance coach verwacht kan worden.
14.4 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1 Op deze algemene voorwaarden, alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Chantal Spierenburg Brain Balance coach gevestigd is. Niettemin heeft Chantal Spierenburg Brain Balance coach het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van klant.
15.3 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Chantal Spierenburg Brain Balance coach en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 16. Slotbepalingen
16.1 Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen Chantal Spierenburg Brain Balance coach en klant. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
16.2 Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
16.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
16.4 Indien Chantal Spierenburg Brain Balance coach niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Chantal Spierenburg Brain Balance coach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
16.5 Chantal Spierenburg Brain Balance coach is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.
16.6 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www.chantalspierenburg.nl en kan op verzoek van klant worden toegestuurd.